назад

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж послуг

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір купівлі-продажу Послуг, представленого на сайті https://robot.net.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, повернення коштів, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


1.Визначення термінів

1.1.Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Виконавця дистанційним способом.

 

1.2. Інтернет-магазин – сайт Виконавця за адресою www. robot.net.ua створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Виконавцем описом Послуг за допомогою мережі Інтернет.

 

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі послуг, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

 

1.4. Виконавець – Фізична особа-підприемиць «Лебедь А.А.» (ідентифікаційний код 3193901573), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, м. Дніпро, провулок Добровольців, буд.2/105.


2.Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Послуги на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.


3.ОформленняЗамовлення
 

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

 

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

 
3.3.При оформленні замовлення на сайтіІнтернет-магазинуПокупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:


3.3.1.прізвище, ім'я Покупця;


3.3.2.адреса;


3.3.3.контактний телефон.

 

3.3.4. Електронну адресу E-mail.


3.4.Найменування, кількість, артикул, ціна обраної Покупцем Посуги вказуються в кошику Покупця на сайтіІнтернет-магазину.

 
3.5.Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні.У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуг.

 
3.6.При оформленні замовлення через оператора виконавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4.цієї Оферти.


3.6.Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайтіІнтернет-магазинуабо при оформленні Замовлення через оператора.Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Виконавця.


3.7.Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.


3.8.Укладаючи Договір, тобтоакцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Послуги), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);


б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Покупець також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця.Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.


4. Ціна і Доставка Товару

 

4.1 Ціни на послуги визначаються виконавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на послуги вказані на сайті у гривнях без урахуванням ПДВ.

 

4.2 Ціни на послуги можуть змінюватися Віконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

 

4.3.Зобов'язання Покупця по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.


4.4.Розрахунки між Виконавцем і Покупцем за Послуги здійснюються способами, зазначеними на сайтіІнтернет-магазинув розділі «Оплата і Доставка».


5. Права ті обов’язки Сторін

 

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Покупцеві послуги у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

 

5.2. виконавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

 

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця.


6. Повернення коштів


6.1. У разі ненадання Послуги з вини Виконавця, Виконавець на письмову вимогу Покупця зобов'язаний розглянути заявку і з'ясувати причини ненадання послуги протягом 3 (трьох робочих днів). У разі якщо вина Виконавця в ненаданні послуги підтверджується, Виконавець зобов'язаний зменшити суму платежу пропорційно сумарному часу ненадання послуг, або повернути необхідну сумму.

 

6.2. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться виконавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Виконавець не відповідає за недоліки Послуг, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил використання результатів послуг, дій третіх осіб або непереборної сили.


6.3.Покупець не має права відмовитися від послуг належної якості, що має індивідуально-визначені властивості.


7. Відповідальність


7.1.Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, послуг придбаного у Виконавця.


7.2.Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.


7.3.Виконавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.


7.4.Виконавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору.Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.


8. Конфіденційність і захист персональних даних.

 

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Виконавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

 

8.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП «Лебедь А.А.»
Україна, м. Дніпро, провулок Добровольців, буд. 2/105
п/р UA333052990000026000050237365 в ПАТ КБ «Приват-банк»
МФО 305299
ІПН 3193901573
тел. +38(099) 777 46 65

); ?>